top of page

Integritetspolicy 

Alla som genomför Four Core-analyser på www.fourcore.store kan genom detta dokument ta del av viktig information gällande vårt företags behandling av personuppgifter.

Principer och förfaranden för behandling av personuppgifter utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/679 från 27.4.2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR). 

 

Grundläggande information 

Personuppgifter och val av svar på frågorna lagras på Surveyanyplace. Detta företag fungerar endast som tillhandållare av de svar på Four Core-analysen som kopplad till det namn och den e-postadress användaren angivit. Själva analysen av svaren och sammanställning av rapporten görs via LSN.

 

Rättigheter gällande Four Core-analyser 

Lars Sjödin Network (LSN) tillhandahåller Four Core-analyser endast som ett arbets- och utvecklingsverktyg, inte som ett verktyg för urval av lämplighet eller som underlag för beslutsfattanden. Användare av Four Core-analys genom LSN har: 

 

1. Rätt att från LSN få tillgång till sina personuppgifter oavsett om personuppgifter som rör användaren behandlas eller inte. Och vid behandling rätt att få tillgång till dessa personuppgifter och följande information: 

a) kategorier av berörda personuppgifter och användningen av dessa; 

b) syftet med användningen av Four Core-analysen; 

c) all tillgänglig information genererats av de bearbetade svaren, om den inte redan erhållits av LSN; 

d) mottagare som har eller kommer att få tillgång till analysresultatet; 

e) rätten att kräva att administratören raderar personuppgifter eller begränsar dess behandling; 

f) hur länge personuppgifter normalt lagras i databasen

 

2. Rätt att genom LSN rätta felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål, eventuellt komplettera ofullständiga personuppgifter. 

 

3. Rätt att genom LSN radera sina personuppgifter och analysresultat utan onödigt dröjsmål i fall:

a) personuppgifter och analysresultat inte längre behövs för ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades; 

b) användaren drar tillbaka samtycket på grundval av vilket uppgifterna eller analysresultatet behandlades och det inte finns någon ytterligare rättslig grund för deras behandling; 

c) användaren motsätter sig behandlingen och det finns inga övergripande legitima skäl för behandlingen; 

d) personuppgifter eller analysresultat har behandlats olagligen; 

e) personuppgifter måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt lag; 

Raderingsrätten gäller emellertid inte om behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, för fastställande, verkställighet eller försvar av rättsliga krav och i andra fall som föreskrivs i GDPR. 

 

Dataskyddsansvarig på LSN 

Lars Sjödin 

bottom of page